Medaile Pro
stříbrné a zlaté mince a medaile medaile s tituly MUDr. JUDr. Ing. Mgr. Bc. a Maturant

 

mince a mediale

Obchodní podmínky

Tisk PDF


Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád

1.    Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.medailepro.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
Prodávající:
Internetový obchod medailepro.cz je provozován firmou Medaile Pro s.r.o., IČ: 285 33 445, sídlo: Blažíčkova 984, 140 00  Praha 4 Krč
Kontakty:
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (na dotazy odpovídáme obvykle do tří pracovních dní)

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, nikoli spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

2.    Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. V případě nepředvídatelných technických obtíží ihned po jejich odstranění. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.medailepro.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Objednávky se vyřizují v pořadí došlých. Přednostně jsou vyřizovány objednávky vystavené v internetovém obchodě www.medailepro.cz, poté objednávky zaslané elektronicky (emailem), případně telefonicky a nakonec objednávky zaslané poštou.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů  z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží.
Pokud spotřebitel nebo kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

3.    Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (vždy prosíme, uveďte Vaše číslo objednávky) předtím, než dojde k odeslání zboží na adresu zákazníka. Storno-poplatky neúčtujeme.

4.    Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy
Dodavatel internetového obchodu www.medailepro.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.  Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete zboží zpět na adresu dodavatele včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.
Po obdržení Vašeho dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se splnit Vaše požadavky. Nad rámec zákonného nároku na vrácení zboží po 14 dnech naše společnost akceptuje vrácení zboží i po delší lhůtě – až do 1 měsíce. Tato služba je poskytována po individuální dohodě a týká se jen nepoškozených medailí/mincí včetně veškerého příslušenství (jako jsou např. etue, kapsle, certifikát, apod.). V případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 5 pracovních dnů.
Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník. Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zboží upravené podle vašeho přání.
Při odstoupení od smlouvy prosíme, dodržte následující:
  • vrácené zboží musí být kompletní
  • zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno (otevření kapsle apod.). Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, není možné takové zboží dodavateli vrátit
  • doložte prosím námi vystavený prodejní doklad, jeho kopií nebo číslo objednávky
  • uveďte své číslo bankovního účtu
Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

5.    Podmínky dodání

Osobní odběr - Zákazník má možnost ihned odebrat objednané skladové zboží osobně  pouze výjimečně a po předchozí domluvě (platí pouze v Praze)
Zaslání Českou poštou - Skladové zboží je odesláno nejpozději do tří pracovních dní od přijetí objednávky. Česká pošta doručuje většinu zásilek do jednoho až dvou dnů od odeslání.
Dodání do zahraničí - Při zasílání do zahraničí nelze platit dobírkou. Maximální hmotnost objednávky je 0,5 kg, v případě vyšší hmotnosti bude cena dodání stanovena dohodou. Každá ze smluvních stran nese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jak jí vznikly.
Neskladové zboží je obvykle expedováno mezi 14. -21. pracovním dnem ode dne objednání. Jestliže Vaše zboží nebude expedováno ani do této lhůty, budeme Vás kontaktovat a informovat o stavu objednávky nejpozději 22. pracovní den. Dodací lhůta je 20 pracovních dnů. V případě, že bude ukončena výroba neskladového zboží, budeme Vás informovat co nejdříve od zjištění aktuálního stavu.

6.    Ceny

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.
Ceny za dopravu můžete ověřit na stránce doprava. Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.medailepro.cz.
Platební podmínky - Platit lze osobně v hotovosti při osobním odběru, u odesílaných zásilek dobírkou.

Reklamační řád

1.    Záruční doba

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
Na poškození ochranného obalu, ve kterém je medaile/mince uložena, např. poškrábání, rozlomení krabičky apod. se tato záruka nevztahuje.
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (e-mailem, písemně, nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kontakt pro uplatňování reklamací:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do dvou týdnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

2.    Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

3.    Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající (www.medailepro.cz) odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.    Ochrana osobních údajů

Provozovatel zásilkového internetového obchodu www.medailepro.cz  prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy (zejména jméno, příjmení a adresa), jež získá od svých zákazníků, považuje za důvěrné a bude jich využívat výlučně pro osobní potřebu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Data nebudou využita pro reklamní účely obchodu ani nebudou poskytována třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na vyřizování objednávky (např. pošta), a to pouze v nezbytném rozsahu.
Veškerá data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat, kromě archivované kupní smlouvy (objednávky), prokazující realizaci obchodu.
V případě, že chce zákazník požádat o vymazání osobních údajů z databáze www.medailepro.cz, může tak učinit písemně na adresu společnosti.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 10. dubna 2009.